Regulamin świetlicy szkolnej

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

I. Úvodní ustanovení

Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou 74/2005 Sb.,  O zájmovém vzdělávání.

Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a popř. školních prázdnin, a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

 

II. Provoz a vnitřní režim družiny

Ranní školní  družina je ve dnech školního vyučování v provozu od 7.00 hod. do 7.30 hod.

Odpolední školní družina je ve dnech školního vyučování v provozu dle ukončení vyučování školních tříd od 11.40 hod. do 15.45 hod.

 • Po ukončení vyučování předávají vyučující žáky družiny vychovatelce školní družiny.

Ve družině pracuje jedna vychovatelka, žáci jsou v jednom oddělení.

 • K odpolední činnosti je využívána školní družina a tělocvična v budově školy, také zahrada a hřiště u školy – vše dle potřeb zájmového vzdělávání.
 • Vychovatelka školní družiny odvede žáky na oběd. Žáci obědvají pod dohleden vychovatelky školní družiny ve školní jídelně vždy od 11.40 – 12.10. Vychovatelka školní družiny dovede žáky z jídelny do školní družiny a dohlíží, aby žáci pokračující ve vyučování šli do tříd. Jídelna se nachází v budově školy.
 • Do 14.00 hod. se žáci zpravidla vzdělávají pod vedením své vychovatelky. Během odpolední činnosti může vychovatelka s žáky pobývat venku mimo budovu školy.
 • Od 14.00 hod. probíhá činnost zájmových útvarů (kroužků).

 

Přihlášení žáka k pravidelné docházce provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou .

 

Zápis k docházce do družiny:

 • Žáci jsou přijímáni k docházce v souladu se Směrnicí k přijetí žáků do školní družiny na jeden školní rok.

Odhlášení žáka z pravidelné docházky do družiny provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou.

Učitelky 1.– 5. ročníku osobně předávají po ukončení vyučování žáky docházející do družiny  vychovatelce družiny. Vychovatelka nese plnou zodpovědnost za jí svěřené žáky, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví žáků. Osobně předává žáka zákonným zástupcům. V případě, že žák odchází z družiny sám, činí tak výhradně na základě písemného sdělení zákonných zástupců.

 

Postup při nevyzvednutí žáka z družiny:

 • Vychovatelka vyčká s žákem 15 minut po ukončení provozní doby zařízení (15.45 hod.), pak vyzkouší varianty kontaktů, uvedené na zápisním lístku žáka.
 • Jestliže nebude kontakt navázán do 16.45 hod., bude tato skutečnost nahlášena na nejbližší  služebnu Městské policie (Horní Suchá, telefonní číslo 596425566) a následně oddělení sociálně právní ochrany dětí OSŠ příslušného městského obvodu.
 • Všechny náklady spojené s péčí o dítě po ukončení provozu zařízení nesou zákonní zástupci žáka.
 • Opakované nevyzvednutí dítěte bude považováno za hrubé porušení Školního řádu a Vnitřního řádu školní družiny.

 

Evidence a dokumentace je vedena prostřednictví zápisních lístků, Matriky školní družiny,Přehledu výchovně vzdělávací práce, Záznamu o činnosti zájmového útvaru, docházkového sešitu  družiny.

 

III. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání.

 

Žáci a zákonní zástupci mají právo:

 • Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona dle podmínek Školního vzdělávacího programu školní družiny.
 • Žáci mají právo účastnit se všech činností a aktivit družiny.
 • Zákonní zástupci mají právo vyzvednout své dítě kdykoli během provozní doby družiny.
 • Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a vzdělávání svého dítěte.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

 

Povinnosti žáků:

 • Dodržovat Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a předpisy a pokyny družiny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků družiny vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.
 • Řádně pečovat o své osobní věci, nenosit do družiny cenné věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Mobilní telefony používají jen v nutném případě tak, aby nerušily vzdělávání ostatních žáků.
 • Nepoužívat během pobytu ve ŠD jakýkoliv typ bot s přídavnými kolečky.
 • Odcházet z družiny jen s vědomím vychovatelky.
 • Předložit neprodleně písemná sdělení zákonných zástupců určená družině.

 

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Informovat družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání.
 • Oznamovat družině údaje uvedené v zápisním lístku, zejména aktuální telefonické kontakty a změny ve způsobu a čase odchodu žáka z družiny výhradně písemnou formou.
 • Respektovat, že vyzvednutím nebo samostatným odchodem žáka je pobyt žáka pro tento den ukončen. Není možný opakovaný návrat do družiny.
 • Zajistit stravování žáka vzhledem k jeho délce pobytu v družině ( pitný režim je zajištěn školní jídelnou).
 • Na vyzvání vychovatelky družiny se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 • Zdržovat se v budově školy a jejich prostorách jen po dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí a obléknutí žáka. Poté jsou povinni budovu školy a přilehlé prostory školy ihned opustit.
 • Respektovat provozní dobu družiny, zabezpečit vyzvednutí žáka z družiny              do 15.45 hod.

 

Spolupráce se zákonnými zástupci

 • Vychovatelka je v kontaktu s třídní učitelkou a zákonnými zástupci. Úzce s nimi spolupracuje.
 • Začátkem školního roku na schůzce se zákonnými zástupci vychovatelka informuje zákonné zástupce o organizaci družiny, seznámí zákonné zástupce      s nabídkou zájmových útvarů a vnitřním režimem školní družiny. Seznámí je prokazatelně s Vnitřním řádem školní družiny.
 • Vychovatelka školní družiny se zúčastňuje během školního roku třídních schůzek, aby reagovala na případné podněty a připomínky zákonných zástupců, týkající se problematiky družiny.
 • Všechny závazné dokumenty jsou přístupny zákonným zástupcům .

 

 

 

 

IV. Podmínky úplaty

Zájmové vzdělávání je poskytováno bezplatně.

 

V. Závěrečné ustanovení

Změny a doplňky jsou vydány písemně.

 

 

Platnost od 2017-09-04

1 komentář u “Regulamin świetlicy szkolnej

 1. 507ppfvc

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *