Výroční zpráva 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2016/2017

 

 1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje            o školské radě,

Název školy:                    Základní škola a Mateřská škola Stonava

Sídlo školy:                      Stonava 825  (Dolany – hlavní budova)

Zřizovatel:                       Obec Stonava

Ředitel školy:                  Mgr. Zdeněk Lusk

Právní forma:                 právní subjekt

IČO:                                 64 62 85 31

IZO:                                 600 136 299

Datum zař. do sítě:         26.1.1996

Datum zařazení

do rejstříku škol:            1.1.2005

E-mailová adresa:          skola@stonava.cz

Školská rada:                  Školská rada zřízena dle školského zákona                                            

Součásti školy:                ZÁKLADNÍ ŠKOLA

                                         S českým jazykem vyučovacím           IZO:    102 156 549

                                         S polským jazykem vyučovacím         IZO:    119 701 243

                                         ŠKOLNÍ DRUŽINA

                                         Při ZŠ s čes. jaz. vyučovacím             IZO:    119 701 880

                                         Při ZŠ s pol.jaz. vyučovacím              IZO:    150 064 764

                                         MATEŘSKÁ ŠKOLA

                                         S českým jazykem vyučovacím           IZO:    119 701 260

                                         S polským jazykem vyučovacím         IZO:    119 701 278

                                         ŠKOLNÍ JÍDELNA                         IZO:    119 701 901

                                         ŠKOLNÍ VÝDEJNA                       IZO:    150 071 965

 

Odloučená pracoviště:   ZŠ s čes.jaz.vyuč.      Stonava Hořany 51

                                         ZŠ s pol.jaz.vyuč.      Stonava Holkovice 326

 

                                         ŠD s čes.jaz.vyuč.      Stonava Hořany 51

                                         ŠD s pol.jaz.vyuč.     Stonava Holkovice 326

 

                                         MŠ Hořany 1014

                                         MŠ Dolany 565

                                         MŠ s pol.jaz.vyuč.    Holkovice 326

                                         ŠJ Stonava Holkovice 326

ŠV Dolany 825, Dolany 565, Hořany 51, Hořany 1014

 

Tato výroční zpráva je zpracována pro ZŠ STONAVA s polským jazykem vyučovacím, ostatní součásti jsou zpracovány samostatně.

 

 1. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,

 

Škola vyučuje obor vzdělání základní škola, studium denní, č. 79-01-C/01, délka studia 9 roků, 0 měsíců.

 

 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,

 

Vyučovali celkem tři učitele včetně vedoucí zařízení. Náboženství vyučovala katechetka, pracovala tento školní rok na dohodu o provedení práce 1 hodinu týdně. Vedoucí učitelka měla 1.00 úvazek, druhá učitelka 0.82 úvazek, třetí učitelka 0,45 úvazek, vychovatelka ŠD 0,714.

Požadované vysokoškolské vzdělání měly tři učitelky, jedna učitelka měla bakalářské vzdělání. V listopadu nastoupila nová učitelka s vysokoškolským vzděláním.

Věkový průměr vyučujících byl 46,75 let.

Škola je součástí právního subjektu, je jedním z pěti zařízení, které právní subjekt tvoří. K zaměstnancům tohoto zařízení patřila jedna pracovnice s úvazkem 50%.

 

Výuka probíhala ve dvou třídách, první a pátý  ročník v první třídě; druhý, třetí a čtvrtý ročník ve druhé třídě. Při škole bylo jedno oddělení ŠD s počtem 11 žáků. Oddělení vedla vychovatelka s úvazkem 0,714.

 

Výuka probíhala podle těchto učebních dokumentů:

 1. ročník ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Stonava pt.„ Szkoła mała, ale działa“ čj. 249p / 2007
 2. ročník ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Stonava pt.„ Szkoła mała, ale działa “ čj. 249p / 2007
 3. ročník ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Stonava pt.„ Szkoła mała, ale działa “ čj. 249p / 2007
 4. ročník ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Stonava pt.„ Szkoła mała, ale działa “ čj. 249p / 2007
 5. ročník ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Stonava pt.„ Szkoła mała, ale działa “ čj. 249p / 2007

 

Dále je vzdělávací program rozšířen o učivo týkající se předmětu polský jazyk, který byl ve všech ročnících vyučován dle osnov ŠVP.

Všichni učitelé měli do jednotlivých předmětů zpracovány tematické plány. Požadavky osnov byly splněny.

 

 1. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

Výsledky zápisu dětí do první třídy na školní rok 2017/2018:

 

Celkový počet zapsaných žáků do 1. třídy:         3

Počet povolených odkladů:                                  0

Vyhověno na základě doporučení: PPP               0

SPC                                                                       0

lékaře                                                                    1

 

Rozmístění žáků vycházejících ve školním roce 2016/2017:

Z páté třídy odchází dvě žákyně. Jedna bude pokračovat ve studiu na ZŠ a MŠ Stonava, druhá bude pokračovat ve studiu na ZŠ s pol. jaz. vyuč. v Karviné.

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími program a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,

 

Z celkového počtu 11 žáků prospělo s vyznamenáním 10 žáků, 1 žákyně prospěla, Chování všech žáků bylo hodnoceno jako výborné.

Během školního roku žáci zmeškali celkem 468  hodin (loni 542 hodin). Průměr na žáka činil 42,6 hodin.  Všechny absence byly řádně omluveny.

 

 1. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů,

Ve školním roce 2016/2017 jsme se zaměřili na zintenzivnění vlastní specifické prevence, zejména formou třídnických hodin. Třídnické hodiny byly zaměřeny především na vztahy ve třídě a bezpečnost na silnici. Celkem se konaly 4 třídnické hodiny.

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

      Vedoucí učitelka

 • Hudba a sport
 • Pohyb, rým, rytmus a melodie
 • POKOS

Učitelka

 • POKOS
 • KLANZA – matematika, rytmus a hudba

Učitelka

 • POKOS
 • Myšlenkové mapy

Učitelka

 • POKOS

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,

            Spolupráce s rodiči:

Během školního roku se konaly třídní schůzky, konzultační dny s rodiči žáků                       a neformální akce. Účast byla velmi vysoká.

Zájmové útvary:

Dětský folklorní soubor „Dziecka ze Stonawy“

Dramatický kroužek

Výtvarný  kroužek

Klub Dobré Noviny

Ostatní mimoškolní aktivity:

 • Vysoká účast na soutěžích :

sportovní – Běh přátelství ve Stonavě, ILA v Třinci , Olimpiáda „COS“

recitační – „ XVII ročník Recitační soutěž Jana Kubiše ,

čtenářská  – „ S knihou v kufru“

matematická – „Klokan“

pěvecká – „Festiwal Piosenki Dziecięcej“, Śląskie Śpiewanie“

 • Návštěvy divadelních představení: Loutkové divadlo „Bajka“,
 • Besedy: v místní knihovně o knihách, společné čtení se seniory, beseda s požárníky, beseda s účastí živé lišky, beseda o pralese
 • Exkurze do Planetáriav Ostravě
 • Ve spolupráci se zřizovatelem – příležitostní setkání se staršími občany Stonavy formou kulturního programu, Stonavské Dožínky, setkání se Starostou
 • Ve spolupráci s DPS ve Stonavě – kulturní programy v DPS a besedy se seniory
 • Ve spolupráci s MK PZKO – Mikulášská nadílka, dětské radovánky, karneval, Den matek, Den dětí, Stonavské Dožínky
 • Spolupráce s Místní knihovnou –besedy, čtenářská soutěž literární soutěž, výtvarná soutěž
 • Spolupráce s médii – TV POLAR – reportáže ze života školy
 • Spolupráce s rodičovským sdružením – Macierz szkolna: karneval, radovánky, společné bruslení, den matek, sportovní den, finanční příspěvky na exkurze, soutěže, příspěvky školní družině, příspěvky na školní potřeby, příspěvek na dopravu do divadla.
 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,

 

V letošním školním roce neproběhla inspekce České školní inspekce na naší škole.

 1. Základní údaje o hospodaření školy

 

 • Viz Výroční zpráva o hospodaření za r. 2016
 1. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Naše škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.

 

 1. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

Naše škola nebyla v letošním školním roce zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

 

 1. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

 

Naše škola nerealizuje projekt financovaný z cizích zdrojů.

 

 1. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

 •  Pedagogické Centrum pro národnostní menšiny v Českém Těšíně
 • Zřizovatel
  1. Spolupráce s Obcí Stonava je příkladná
  2. Nacházíme pochopení pro různé požadavky – opravy a úpravy budov, často zásadního charakteru – generální opravy, vybavení školy
  3. Zájem o pedagogickou úroveň práce školy, výchovně vzdělávací výsledky školy, mimoškolní aktivity

 

 • Pedagogické Centrum
 • Spolupráce s Pedagogickým centrem, které organizuje různé kurzy a školení pro učitelé i rodiče

 

 • Sdružení „Macierz Szkolna“
  1. Organizace třídních schůzek, konzultačních dnů
  2. Pomoc při organizaci školních výletů a akcích pořádaných školou
  3. Společné akce s rodiči – mikulášská nadílky, karneval, radovánky

 

 • Regionální knihovna ve Stonavě
 1. Knihovnické lekce
 2. Organizace besed pro žáky
 3. Pasování nových čtenářů
 4. Noc s Andersenem
 5. Organizace akce ČTEME DĚTEM
 6. S knihou v ruce
 • Požárníci ve Stonavě
 1. Organizace besed
 • Dům s pečovatelskou službou
 1. Kulturní vystoupení žáků
 2. Výroba drobných dárků
 3. Společná hodina
 4. Katolická a Evangelická církev
 5. Stonavská pouť, Stonavské Dožínky
 • Odborovou organizaci nemáme

 

ZÁVĚR:

 

         Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 byla projednána s učiteli a schválena     na poradě dne 28. srpna 2017.
Ve Stonavě, dne 28.srpna 2017

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *