Wywiadówki i konsultacje

Wywiadówki i konsultacje:

Wywiadówki – wrzesień, listopad, kwiecień;

Konsultacje : mgr Wanda Grudzińska, mgr Marcela Gabrhel:

poniedziałek-piątek 7.30-8.00,

ewentualnie podczas przerwy 8.45-9.05;

Mgr. K. Slopek: czwartek 13.50-14.00;

Wszyscy: po lekcjach-po uprzedniej umowie telefonicznej;

Tel.: 596 411 040, 602 254 492

E-mail: Holkowice@seznam.cz

 

POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PODLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA 561/2004 Sb.

Žáci jsou povinni:

1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.

2. Dodržovat školní řád, vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

3. Plnit pokyny pedagogických pracovníku školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem nebo vnitřním řádem.

Zákonní zástupci jsou povinni:

1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.

2. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50, odst. 1).

3. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání žáka.

4. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

5. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

6. Oznamovat škole údaje podle § 28, odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní rád upravuje podmínky soužití na ZŠ a MŠ Stonava (dále jen „škola“) ve

smyslu § 30 zákona c.561/2004 Sb., školského zákona. Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáku, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahu mezi všemi osobami účastnými na vyučování. Jeho součástí jsou podmínky provozu a vnitrního režimu školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáku a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní rád dále stanoví podmínky zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledku vzdělávání.

Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.

NĚCO ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

1. Žák přichází do školy včas, nejpozději 15 minut před začátkem první vyučovací hodiny.

2. Neúčast ve vyučování:

2.1. Neúčast žáka ve vyučování musí být řádně omluvena zákonným zástupcem písemně nebo osobní návštěvou . V nejasných případech má třídní učitel právo žádat potvrzení lékaře o příčinách absence.

2.2. Vyučující mohou z výuky uvolnit pouze žáka, který jim předložil písemnou omluvenku v žákovské knížce podepsanou zákonnými zástupci.

2.3. Předem známou příčinu žákovy absence omlouvá zákonný zástupce třídnímu učiteli, bude-li absence 1 vyučovací den. Na více dnu uvolňuje z vyučování žáka ředitel školy na základe písemné žádosti. Ředitel napíše rodičům písemné vyjádření potvrzené razítkem školy a svým podpisem. Kopii žádosti předává třídnímu učiteli a další se zakládá do dokladu.

2.4. Vědomá snaha žáka vyhnout se výuce s následnou absencí nebo řádně neomluvená absence se považuje za absenci neomluvenou. Žák nebude sám ze školy uvolněn, pokud si to prokazatelně nevyžádají rodiče.

(Poznámka: Zástupcem žáka se rozumí zákonný zástupce žáka, tj. rodič nebo člověk, kterému je nějakým rozhodnutím dítě do výchovy svěřeno.)

HODNOCENÍ NĚKTERÝCH PŘESTUPKŮ PROTI ŘÁDU ŠKOLY

Méně závažné přestupky ( napomenutí třídním učitelem)

– častější zapomínání pomůcek na výuku

– častější zapomínání žákovské knížky ( častěji než 2x za měsíc)

– nahodilé rušení výuky vykřikováním, jinými nevhodnými projevy, bavením se se spolužákem, atd.

– opakovaná manipulace s mobilním telefonem během výuky

– opakované neplnění stanovených služeb ve třídě

Závažnější přestupky ( důtka třídního učitele)

– opakované méně závažné přestupky

– používání vulgárních výrazu

– záškoláctví (1-2 neomluvené hodiny)

Závažné přestupky (důtka ředitele školy)

– opakované závažnější přestupky

– záškoláctví (3-6 neomluvených hodin)

– nepovolené a neoznámené opuštění školní budovy

– pokus o krádež ( např. snaha vniknout do cizí šatní skřínky ap.)

– ohrožování zdraví svých spolužáku i svého

– hrubé, vulgární, anebo nepřiměřené chování vůči jiným osobám

– přechovávání a používání alkoholických nápojů

– příchod do školy v podnapilém stavu nebo ve stavu ovlivnění návykovou látkou

– kouření v budově školy, areálu školy, na školních akcích

– umístění fotografií nebo videonahrávky z prostředí školy bez souhlasu vedení školy (dle závažnosti)

Velmi závažné přestupky ( 2. stupeň z chování, 3. stupeň z chování)

– opakované závažné přestupky

– záškoláctví ( 7 a více neomluvených hodin)

– opakované kouření v budově školy, areálu školy, na školních akcích

– krádež, loupež, šikana, vydírání

– projevy vandalismu

– ublížení na zdraví nebo hrubé ohrožení zdraví druhého nebo jiné kriminální delikty

– škody na majetku školy způsobené úmyslně nebo z nedbalosti

– porušení zákazu držení, nošení, distribuce nebo zneužívání drog a jiných návykových látek

– porušení zákazu držení zbraní a jiných život ohrožujících předmětu

– umístění fotografií nebo videonahrávky z prostředí školy bez souhlasu vedení školy

(dle závažnosti) nebo opakování přestupku

Opakovaným přestupkem se rozumí třetí opakování přestupku obdobného charakteru.

Novinky ve školním řádu:

1. Zákaz používání mobilu (a podobné techniky) jako záznamového zařízení – žáci nesmí natáčet a umísťovat na internet fotografie ani videonahrávky ze školy bez souhlasu vedení školy.

2. Zákaz ježdění na kolečkových bruslích v obou budovách škol a ve sportovní hale.

5. Potřebnou sportovní obuv žáci používají pouze v hodinách tělesné výchovy a při sportu.

NOVELA ZÁKONA 482/1991 Sb., O SOCIÁLNÍ

POTŘEBNOSTI

Podle této novely se nově nepovažuje za sociálně potřebného rodič, který neplní povinnosti zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte spojené s rádným plněním povinné školní docházky. Řediteli školy tím, dle již dříve vydaného pokynu MŠMT, vzniká oznamovací povinnost informovat zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí (při MM Karviná) o neomluvené absenci žáka v počtu nad 10 hodin a s tím spojené svolání školní výchovné komise.

V případě, že bude v záškoláctví i přesto pokračováno, nebude možné rodinu

považovat za sociálně potřebnou, s čímž souvisí odejmutí dávek sociální péče.