Regulamin szkoły

Základní škola s polským jazykem vyučovacím Stonava

Stonava – Holkovice 326,   okres   Karviná,   PSČ   735 34

 

ŠKOLNÍ  ŘÁD

 

O B S A H :

(Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č.72/2005 SB., o poskytování poradenských služeb, zákona č. 359/1999 Sb, o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; zákona š. 94/1963 SB., o rodině ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších zákonných předpisů ČR)

    

      1)  Obecná ustanovení

 • Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole
 • Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • Provoz a vnitřní režim školy
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, žáků
 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Vzdělávání v případě výskytu nákazy COVID –19

 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 29. srpna 2005

a následně školskou radou podle zák. 561/2004 Sb., § 168, odst. 1, c) dne 13.prosince 2005, dne 17. září 2013

 

 1. Obecná ustanovení
  1. Školní řád upravuje podmínky soužití na ZŠ s polským jazykem vyučovacím ve Stonavě (dále jen „škola“) ve smyslu § 30 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona. Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování. Jeho součástí jsou podmínky provozu a vnitřního režimu školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád dále stanoví podmínky zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.
  2. Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.
  3. Všem osobám účastným na vyučování (žákům, zaměstnancům, zákonným zástupcům) rámci školního vyučování a v rámci činností, které spadají do působení školy poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.
  4. Škola respektuje všechna práva dítěte, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá na jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst).
  5. Součástí školního řádu je klasifikační řád, provozní řád. Školní řád je doplněn přílohami.

 

 • Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

 

     2.1 Práva žáků a jejich zákonných zástupců

 

2.1.1. Žáci mají právo:

 1. na vzdělávání a služby podle zákona č. 561/2004 Sb.
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání (také rodiče)
 3. zakládat v rámci školy, samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se jich týkají, tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje ( pedagogičtí zaměstnanci školy, také rodiče)
 5. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona (také rodiče)
 6. být ochráněni před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením
 7. nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat
 8. požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se dítě cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení (povinností pracovníků je věnovat tomu vždy náležitou pozornost)

2.1.2. Zákonní zástupci mají právo:

 1. dostat na škole potřebné informace týkající se školské legislativy, seznámit se se školním vzdělávacím programem, s výročními zprávami i další dokumentací školy
 2. jednat s kterýmkoli kompetentním zaměstnancem školy o záležitostech souvisejících se vzděláváním a dalšími činnostmi svého dítěte
 3. být v demokratických volbách zvolen členem školské rady a zástupcem třídy v organizaci RaŠ při ZŠ a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních zákonných zástupců žáků a jejich dětí i své vlastní

  2.2. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

 2.2.1. Žáci jsou povinni:

 1. řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
 2. dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 4. dodržovat pravidla používání informačních komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů (pouze během přestávek, pokud to jejich použití nevyžaduje učivo a svolí učitel)

2.2.2. Zákonní zástupci jsou povinni:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 2. zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – zákon č. 561/2004 Sb., § 50, odst. 1
 3. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 4. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 5. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 6. oznamovat škole údaje podle § 28, odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

  Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

  1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, ve škole se slušně chová a dbá pokynů pedagogických pracovníků.
  2. Žáci zdraví všechny zaměstnance školy a ostatní dospělé osoby.
  3. Při příchodu dospělé osoby do třídy zdraví žáci ukázněným povstáním. Ústně jen tehdy, byli-li osloveni.
  4. Zákon č. 561/2004 Sb., § 31, odst. 3 – zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení  povinností stanovených tímto zákonem.

  Provoz a vnitřní režim školy

4.1. Organizace vyučování

V Y U Č O V A C Í    D O B A

 

 1. 00 – 8.45
 2. 05 – 9.50
 3. 00 – 10.45
 4. 55 – 11.40
 5. 10 – 12.55
 6. 05 – 13.50

 

4.2. Pravidla chování žáků

 

4.2.1. Příchod žáků

 1. Vstup do budovy školy je umožněn nejméně 40 minut před začátkem vyučování.
 2. Žáci přicházejí do školy včas, nejpozději 15 minut před začátkem první vyučovací hodiny.
 3. Nástup do školní budovy řídí domovnice.
 4. Po přezutí a odložení svrchního oděvu odcházejí žáci ke svým třídám. Dozor v šatně vykonávají domovnice. Žákům je doporučeno boty a oděv označit.
 5. Žákům není povoleno opouštět školu po celou dobu vyučování ani o přestávkách. Souhlas k předčasnému odchodu uděluje třídní učitel.
 6. Žákům se nedoporučuje do školy nosit cenné předměty a větší obnosy peněz. V případě vybírání financí pro různé účely jsou tyto peníze ještě téhož dne předány třídnímu učiteli.

 

4.2.2. Chování žáků při vyučování

 

 1. Každý žák má své místo stanovené třídním učitelem, které svévolně nemění.
 2. Ve třídě si žáci připravují vše potřebné na vyučování během přestávek.
 3. Nemá-li žák domácí úkol, žákovskou knížku nebo pomůcky do vyučování, ohlásí tuto skutečnosti učiteli na začátku vyučovací hodiny.
 4. Žáci nastupují organizovaným způsobem pod vedením vyučujícího do tělocvičny, odborných učeben a pracovního vyučování.
 5. Každá odborná učebna má zpracován svůj řád, se kterým vyučující žáky seznámí.
  • Při tělesné výchově se žáci převlékají ve školní šatně. Jestliže odcházejí na tělesnou výchovu ven ze školní budovy, převlékají se v prostoru školních šaten. Potřebnou sportovní obuv žáci používají pouze v hodinách tělesné výchovy a při sportu.
 6. Jestliže žáci odcházejí mimo školní budovu (např. tělesná výchova na hřišti SK, kulturní akce v PZKO, kultura mládeži ) odcházejí i přicházejí společně pod vedením třídního nebo pověřeného učitele.
 7. Neúčast žáka ve vyučování musí být řádně omluvena zákonným zástupcem písemně nebo osobní návštěvou. V nejasných případech má třídní učitel právo žádat potvrzení lékaře o příčinách absence.
 8. Vědomá snaha žáka vyhnout se výuce s následnou absencí nebo řádně neomluvená absence se považuje za absenci neomluvenou. Žák nebude sám ze školy uvolněn, pokud si to prokazatelně nevyžádají rodiče.
 9. Vyučující mohou z výuky uvolnit pouze žáka, který jim předložil písemnou omluvenku v žákovské knížce podepsanou zákonnými zástupci.
 10. Předem známou příčinu žákovy absence omlouvá zákonný zástupce třídnímu učiteli, bude-li absence 1 vyučovací den. Na více dnů uvolňuje z vyučování žáka ředitel školy na základě písemné žádosti. Ředitel napíše rodičům písemné vyjádření potvrzené razítkem školy a svým podpisem. Kopii žádosti předává třídnímu učiteli a další se zakládá do dokladů.
 11. Jestliže má žák ve škole svůj mobilní telefon, uvede jej v průběhu vyučování mimo provoz. Pokud by žák využíval tento telefon v době vyučování, bude mu zabaven a může si jej vyzvednout po vyučování. Při opakování tohoto přestupku budou vyrozuměni rodiče. O přestávkách žáci mobilní telefon používat mohou, při pohybu s ním po třídě a chodbách však zachovávají pravidla bezpečnosti.
 12. Zákaz používání mobilu (a podobné techniky) jako záznamového zařízení – žáci nesmí natáčet a umísťovat na internet fotografie ani videonahrávky ze školy bez souhlasu vedení školy.
 13. Zákaz jízdy na kolečkových bruslích budově školy a ve sportovní hale.

 

4.2.3. Chování žáků o přestávkách, před a po vyučování

 1. Žák se chová tak, aby nezpůsobil škodu sobě nebo spolužáku újmu na zdraví nebo věcnou škodu (za hrubé prohřešky jsou považovány krádeže a lhaní, rovněž tak urážky a slovní provokace).
 2. Žák chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Žáci neprovádí činnosti, které jsou zdraví škodlivé (kouření, pití alkoholických nápojů, požívání zdraví škodlivých látek).
 3. Malá přestávka je po druhé, třetí, páté vyučovací hodině. Velká přestávka je po první a čtvrté hodině.
 4. O přestávkách se mohou žáci volně pohybovat po chodbě za dodržování bezpečnostních předpisů. Jsou otevřeny dveře tříd, aby dozírající měli přehled o situaci v učebně.
 5. Do odborných učeben přicházejí žáci až těsně před začátkem vyučovací hodiny.
 6. Ve škole v době mimo vyučování se mohou žáci zdržovat jen za přítomnosti učitele nebo jiné osoby (např. třídní učitel, vedoucí zájmového kroužku), kteří odpovídají za jejich bezpečnost.

 

 4.2.4. Odchod žáků ze školy

 1. Po skončeném vyučování každý žák uvede své místo do pořádku a pod vedením vyučujícího odcházejí všichni organizovaně do šatny, žáci kteří chodí na obědy do školní jídelny pod vedením vychovatelky ŠD.
 1. V šatně se žáci přezují a ukázněně odcházejí ze školy. Vychovatel ŠD dozírá až do odchodu posledního žáka a zamyká za ním školní budovu.
 2. Žáci se při odchodu ze školní budovy nezdržují před školou, odcházejí přímo domů.
 3. Případné ztráty hlásí žáci okamžitě učiteli.
 4. Po odchodu ze školy žáci na veřejnosti dodržují pravidla slušného chování a bezpečnosti.

 

4.2.5. Školní jídelna

 1. Nákup stravenek je uskutečňován v termínech určených vedoucí školní jídelny.
 2. Všichni strávníci ve školní jídelně respektují pokyny učitelek, vychovatelek, pracovnice pro výdej jídla.
 3. Do jídelny vstupují žáci přezuti a dodržují řád školní jídelny (vyvěšen v jídelně).

 

4.3. Povinnosti pedagogických pracovníků

 1. Všichni učitelé přicházejí do školy nejméně 15 minut před začátkem vyučování, pozdní příchod do školy nebo nepřítomnost oznámí včas osobně nebo telefonicky řediteli školy.
 2. Učitel se denně seznamuje ve sborovně s oznámením ředitele školy.
 3. Návštěvy rodičů přijímají učitelé před vyučováním nebo o velké přestávce a v době po vyučování. Konat pohovory s rodiči během vlastní vyučovací hodiny není dovoleno.
 4. Po celou dobu učitel dohlíží na šetrné zacházení se školním majetkem, na udržování pořádku ve třídě i v jiných místnostech, na šetření vodou, elektrickým proudem, zajišťuje větrání třídy.
 5. Zajišťuje si potřebné pomůcky pro vyučování u správce kabinetu.
 6. Ve vyučovacích hodinách Tv a Pč dbá bezpečnostních předpisů. Úrazy žáků, ke kterým dojde během vyučování eviduje v knize úrazů u ředitele školy.
 7. Po skončení vyučování zkontroluje třídu, odvede žáky do šatny a předá vychovateli ŠD.
 8. Učitelé nenechávají ve škole peníze a cenné předměty.
 9. Všichni učitelé dohlížejí na plnění školního řádu a všímají si chování žáků ve škole.
 10. Učitelé jsou povinni dodržovat dozory dle vyvěšeného rozpisu. Při mimořádných akcích si výměnu dozorů provedou dozírající učitelé individuálně.
 11. Učitel sleduje stav učebny, kabinetu a zjištěné závady hlásí ekonomovi.
 12. Učitel zabezpečuje pedagogický dozor nad žáky při kulturních, sportovních a společenských akcích.
 13. Není dovoleno posílat žáky mimo školu
 14. Není dovoleno užívat nepřiměřených trestů.

 

4.4. Povinnosti třídních učitelů

 1. Třídní učitel seznámí žáky se školním řádem, provede o tomto zápis do třídní knihy a průběžně dohlíží, zda je řád školy dodržován.
 2. Denně kontroluje docházku žáků a vede o ní záznam v třídní knize. Okamžitě činí opatření ke zjištění příčin neúčasti žáka ve vyučování. Od žáků vyžaduje písemnou omluvu podepsanou rodiči.
 3. Pečlivě vede třídní dokumentaci (TK, TV, vysvědčení, katalogové listy, průběžné hodnocení žáka, údaje o mimoškolní činnosti, údaje o dalším vzdělávání, přehled o návštěvách třídních schůzek rodiči a přehled kroužků). Shromažďuje a zakládá do katalogových listů odborná vyšetření.
 4. Třídní učitel je v nejčastějším styku s rodiči žáků. Vhodnou formou jim sděluje závažné nedostatky, zejména zhoršení prospěchu a chování.
 5. Třídní učitel spolupracuje se zástupci rodičů své třídy.
 6. Dohlíží na stav zařízení, věcí a pomůcek ve třídě, dbá aby nebyly úmyslně poškozovány učebnice, svévolně ničen školní majetek.
 7. Pravidelně kontroluje podpisy rodičů v žákovských knížkách.
 8. Zasedací pořádek ve třídě mění a určuje třídní učitel s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáků a podle pedagogických zásad.

 

 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. Všichni žáci se chovají tak, aby chránili zdraví své i všech ostatních, dodržují pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany ve škole. V případě zranění, úrazu, fyzického napadení, nebo jiné formy útisku vlastní osoby, nebo jiné osoby informují neprodleně učitele, který je přítomen, nebo třídního učitele.
 2. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení školního řádu.
 3. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné i psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvlášť hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 4. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.
 5. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.
 6. Každou zjištěnou závadu, která by mohla způsobit úraz nebo požár, hlásí o přestávce ihned žáci dozírajícímu učiteli nebo při vyučování vyučujícímu. Závadu, kterou nejsou schopni odstranit, hlásí pracovníci v kanceláři školy.
 7. Všichni hlásí ihned i sebemenší úraz v kanceláři školy (žáci prostřednictvím dozírajícího či vyučujícího učitele).
 8. Otvírat okna a manipulovat s žaluziemi je povoleno pouze se souhlasem vyučujícího.
 9. Po použití WC a před jídlem si žáci myjí ruce.
 10. Všichni žáci se po celý rok přezouvají, označená obuv zůstává v šatně. Do vyučování tělesné výchovy, pracovního vyučování nosí žáci cvičební úbor nebo pracovní oděv dle pokynů vyučujících.
 11. Větrání ve třídách se provádí se souhlasem učitele během vyučování.
 12. Do odborných učeben a tělocvičny je žákům povolen vstup jen v doprovodu vyučujících.
 13. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání a při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje právnická osoba, která vykonává činnost školy, svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pracovníkem. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 14. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy.
 15. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků.
 16. Škola je povinna zabezpečit práva každému žáku bez jakékoliv diskriminace.
 17. Zájem žáka musí být přednostním hlediskem při všech jednáních.
 18. Ve škole má každý žák právo na svobodu projevu, myšlení a náboženství.
 19. Každý duševně nebo tělesně postižený žák má právo na zvláštní léčbu a výchovu ve škole.
 20. Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti žáka.
 21. Žáci mají právo na odpočinek a volný čas, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku.
 22. Škola uznává právo žáka na ochranu před vykonáváním jakékoliv práce, která by byla pro něj nebezpečná nebo by mu bránila ve vzdělání a škodila na zdraví.
 23. Žáci musí být chráněni před používáním drog a nesmí být využíváni při výrobě drog nebo při jejich distribuci.
 24. Škola zajistí, aby žádný žák nebyl podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
 25. Pedagogičtí pracovníci věnují náležitou pozornost dětem s problémovým vývojem a s rizikovým chováním.
 26. Pedagogičtí pracovníci sledují projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita a další) a navrhují přiměřená opatření.
 27. Všichni pedagogičtí pracovníci a výchovní pracovníci budou spolupracovat se zákonnými zástupci žáků při přípravě a realizaci preventivních akcí.
 28. Pedagogičtí pracovníci budou podporovat preventivní aktivity v mimoškolní výchově a ve školní družině.
 29. Pedagogičtí pracovníci zajistí informovanost rodičů žáků, u nichž bylo zjištěno nošení, držení, distribuce či zneužívání návykových látek.

 

5.1.Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Všichni žáci jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, nebo vedení školy.
 2. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takových projevů postupuje škola podle daného školního programu proti šikanování.
 3. Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti.
 4. Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitele školy.
 5. Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoli zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.
 6. Žák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.) mu povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy.
 7. Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví nebo narušují dobré mravy.

 

 • Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, žáků

 

 1. Žák je povinen zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku.
 2. Za čistotu a pořádek svého místa ve třídě zodpovídá každý žák, za čistotu a pořádek ve třídě služba. Služba je týdenní, tvoří ji jeden žák třídy a jmenuje ji třídní učitel.
 3. Svévolně způsobené škody hradí rodiče žáka, z jehož nedbalosti škoda vznikla.
 4. S žaluziemi žáci sami nemanipulují, spouštějí nebo vytahují je jen na pokyn učitele.
 5. Žáci nezapínají a neobsluhují televizor a DVD přehrávač umístěné ve třídách. Stejný pokyn platí pro přenosné kazetové přístroje, audiotechniku v hudební výchově i hudební nástroje.

 

 

 • Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

      Pokyny pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou obsaženy v zákoně č. 561/2004 Sb., § 51 – 53.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:

      – jednoznačné

      – srozumitelné

      – srovnatelné s předem stanovenými kritérii

      – věcné

      – všestranné

 

7.1. Pravidla pro hodnocení chování

 

7.1.1. Pravidla pro udělování pochval

 1. Za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci může žákovi udělit ředitel školy pro projednání v pedagogické radě pochvalu (případně spojenou s věcným darem z prostředků RaŠ). Udělení této pochvaly se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž byla udělena.
 2. Za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci může žákovi udělit třídní učitel po projednání s ředitelem školy pochvalu (případně spojenou s věcným darem z prostředků RaŠ). Udělení této pochvaly se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž byla udělena.
 3. K ocenění dobré práce žáka a reprezentaci školy může ředitel školy či třídní učitel udělit žákovi pochvalu, která se zaznamenává na pochvalný list, jenž žák obdrží společně s vysvědčením.
 4. Žák může být z výše uvedených důvodů odměněn i věcnou odměnou (tričkem, knihou apod.) z prostředků RaŠ při ZŠ.

 

7.1.2. Pravidla pro ukládání kázeňských opatření a snížených známek z chování a charakteristika klasifikačních stupňů pro hodnocení chování

 1. Při porušení tohoto řádu školy může být žákovi podle závažnosti provinění uloženo napomenutí či důtka třídního učitele nebo důtka ředitele školy. Důtka ředitele školy musí být předem projednána v pedagogické radě a je o ní hlasováno. Ředitel školy se může, ale nemusí tímto hlasováním řídit. Konečné udělení ředitelské důtky je v jeho kompetenci. Návrh na udělení ředitelské důtky podává třídní učitel.
 2. Při závažném porušení (porušování) tohoto řádu může být žákovi udělena na pololetí či na konci školního roku i snížená známka z chování, která však musí být předem projednána v pedagogické radě a je o ní hlasováno. Ředitel školy se může, ale nemusí tímto hlasováním řídit. Konečné udělení snížené známky z chování je v jeho kompetenci. Návrh na udělení snížené známky z chování podává třídní učitel.
 3. Podání návrhu na ředitelskou důtku nebo sníženou známku z chování předchází důkladné zjišťování nebo prošetření přestupku ze strany třídního učitele. Jeho součástí je i právo žáka samotného nebo za pomoci svých rodičů svůj přestupek vysvětlit, a to ještě před jeho případným projednáváním v pedagogické radě.
 4. Uložení kázeňských opatření a jejich důvody musí být neprodleně oznámeno prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci, snížená známka z chování se zapisuje na vysvědčení.
 5. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou je klasifikováno stupněm 1 (velmi dobré), jestliže žák dodržuje v podstatě pravidla tohoto Řádu školy a v jeho chování převažují zřetelně pozitivní prvky.
 6. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou je klasifikováno stupněm 2 (uspokojivé), jestliže žák opakovaně závažným způsobem porušuje ustanovení tohoto Řádu školy či pravidla chování obvyklá na škole nebo se dopustil jednorázově hrubého porušení kázně. Za toto hrubé porušení kázně může být chápána krádež ve škole, hrubé fyzické napadení spolužáka, šikana, požívání drog ve škole či dlouhodobá neomluvená absence apod., vždy je za ně chápán hrubý slovní nebo úmyslný fyzický útok žáka vůči pracovníkovi školy.
 7. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou je klasifikováno stupněm 3 (neuspokojivé), jestliže se žák opakované dopouští závažnějších přestupků proti Řádu školy či se opakovaně dopouští hrubého porušení kázně (charakterizovaného v předchozím odstavci).

7.1.2.1. Hodnocení některých přestupků proti řádu školy

Méně závažné přestupky ( napomenutí třídním učitelem)

 • častější zapomínání pomůcek na výuku
 • častější zapomínání žákovské knížky ( častěji než 2x za měsíc)
 • nahodilé rušení výuky vykřikováním, bavením se se spolužákem, nevhodnými poznámkami nebo jinými nevhodnými projevy
 • opakované neplnění stanovených služeb ve třídě
 • opakovaná manipulace s mobilním telefonem během výuky

 

Závažnější přestupky ( důtka třídního učitele)

 • opakované méně závažné přestupky
 • používání vulgárních výrazů
 • záškoláctví (1-2 neomluvené hodiny)
 • porušení pravidel používání informačních komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů

 

Závažné přestupky (důtka ředitele školy)

 • opakované závažnější přestupky
 • záškoláctví (3-6 neomluvených hodin)
 • nepovolené a neoznámené opuštění školní budovy
 • ohrožování zdraví svých spolužáků i svého
 • pokus o krádež ( např. snaha vniknout do cizí šatní skříňky, ap.)
  • hrubé, vulgární, anebo nepřiměřené chování vůči jiným osobám
  • přechovávání a používání alkoholických nápojů
  • příchod do školy v podnapilém stavu nebo ve stavu ovlivnění návykovou látkou
 • kouření v budově školy, areálu školy, na školních akcích
 • opakované porušení pravidel používání informačních komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů

 

 

Velmi závažné přestupky ( 2. stupeň z chování, 3. stupeň z chování)

 • opakované závažné přestupky
 • záškoláctví ( 7 a více neomluvených hodin)
 • opakované kouření v budově školy, areálu školy, na školních akcích
  • krádež, loupež, šikana, vydírání
  • projevy vandalismu
  • ublížení na zdraví nebo hrubé ohrožení zdraví druhého nebo jiné kriminální delikty
  • škody na majetku školy způsobené úmyslně nebo z nedbalosti
  • porušení zákazu držení, nošení, distribuce nebo zneužívání drog a jiných návykových látek
  • porušení zákazu držení zbraní a jiných život ohrožujících předmětů

 

Opakovaným přestupkem se rozumí třetí opakování přestupku obdobného charakteru.

 

7.2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 1. Žáci školy se postupně za pomoci pedagogických pracovníků učí objektivnímu sebehodnocení úrovně zvládnutí jednotlivých kompetencí a sebehodnocení výsledků své práce a svého chování.
 2. Žáci jsou zpravidla předem seznamování s kritérii, podle nichž bude jejich práce (její průběh a výsledky) hodnocena, tato kritéria jsou formulována tak, aby žáci sami byli s pomocí těchto kritérií schopni svou práci ohodnotit.
 3. Žáci školy jsou vedeni k tomu, aby si výsledky své práce a její průběh vhodným způsobem dokumentovali, aby pak na základě této dokumentace mohli vést o své práci i o tom, jak ji sebehodnotí, diskusi se svými rodiči a pedagogy.
 4. Žákům je pravidelně dávána možnost spolupodílet se na vytváření hodnotících kritérií, podle nichž je hodnocena jejich práce (její průběh a výsledky).

 

7.3. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (a to jak slovní hodnocení, tak klasifikace) vychází z posouzení dosažení očekávaných výstupů prostřednictvím předem stanovených kritérií, zároveň je průběžným slovním hodnocením hodnoceno, jak se žákovi daří dosahovat jednotlivých úrovní klíčových kompetencí a jejich dílčích složek.
 2. Při používání klasifikační stupnice používá učitel vždy i vysvětlujícího a blíže určujícího slovního (ústního) hodnocení.
 3. Do slovního hodnocení se rovněž promítá individuální hodnocení žáka, které zohledňuje jeho individuální rozvoj (porovnáním jeho současných výsledků s výsledky, jež žák dosahoval dříve).
 4. Hodnocení musí být jednoznačné, srozumitelné, věcné a všestranné.
 5. Podklady pro hodnocení získává učitel v samotném autentickém procesu učení, kdy mohou být zachyceny v žákovském portfoliu, vytvářením vhodných zkušebních situací, v nichž mohou žáci dokázat úroveň zvládnutí dovedností, vědomostí a postojů, i samotnými zkouškami – ústními i písemnými. Za pololetí musí učitel nashromáždit dostatek podkladů pro objektivní hodnocení.

 

7.3.1 Charakteristika klasifikačních stupňů pro hodnocení výsledků vzdělávání

 1. U stupně 1 – výborný: žák zvládl požadované učivo jako celek, tedy osvojil si potřebné dovednosti (jak oborové, tak obecné směřující ke stále lepšímu zvládání klíčových kompetencí), má je podpořeny potřebnou úrovní vědomostí. Řeší samostatně i úlohy a problémy vyšší úrovně.
 2. U stupně 2 – chvalitebný: žák zvládl požadované učivo jako celek s menšími mezerami, tedy celkem si osvojil většinu potřebných dovedností, má je vcelku podpořeny potřebnou úrovní vědomostí. Úlohy a problémy vyšší úrovně řeší s menší dopomocí spolužáků či učitele.
 3. U stupně 3 – dobrý: žák zvládl požadované učivo jako celek s většími mezerami, tedy má určité problémy s osvojením si potřebných dovedností, své dovednosti nemá podpořeny potřebnou úrovní vědomostí. Úlohy a problémy vyšší úrovně řeší pouze za dopomoci spolužáků či učitele, dopomoc potřebuje občas i u úloh nižší úrovně.
 4. U stupně 4 – dostatečný: žák zvládl požadované učivo jako celek nesoustavně a nesourodě, tedy má větší problémy s osvojením si potřebných dovedností, které má minimálně podpořeny potřebnou úrovní vědomostí. Řeší pouze úlohy a problémy nižší úrovně, i tu většinou potřebuje dopomoc spolužáků či učitele.
 5. U stupně 5 – nedostatečný: žák požadované učivo nezvládl, neosvojil si ani částečně potřebné oborové dovednosti, jelikož je má podpořeny minimální (nedostatečnou) úrovní vědomostí. S velkými problémy řeší za dopomoci učitele pouze úlohy nižší úrovně.

 

7.3.2. Zásady pro používání slovního hodnocení

 1. U slovního hodnocení je používán popisný jazyk bez hodnotících nálepek, hodnocen je výkon žáka – tedy proces a výsledky jeho práce a to tak, aby bylo zřejmé, jakých výsledků žák dosáhl vzhledem k očekávaným výstupům (a kritériím).
 2. Slovní hodnocení naznačuje možnosti dalšího vývoje žáka.

 

7.3.3. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

 1. U žáků hodnocených slovně rozhoduje učitel o celkovém prospěchu komplexně.
 2. Žákem, který prospěl s vyznamenáním, se stává ten, který ve většině předmětů zvládl požadované učivo jako celek, tedy osvojil si potřebné dovednosti a má je podpořeny potřebnou úrovní vědomostí. Řeší samostatně, případně s malou dopomocí spolužáků či učitele, i úlohy a problémy vyšší úrovně.
 3. Žákem, který prospěl, se stává ten, jenž nedosáhl stupně prospěl s vyznamenáním a zároveň  není neprospívající.
 4. Žákem, který neprospěl, se stává, kdo požadované učivo nezvládl, neosvojil si ani částečně potřebné oborové dovednosti, jelikož je má podpořeny minimální (nedostatečnou) úrovní vědomostí. S velkými problémy řeší za dopomoci učitele pouze úlohy nižší úrovně.
 1. Slovní hodnocení je převáděno na klasifikaci pouze na základě žádosti rodičů (případně při přechodu na jinou školu po vyžádání touto školou). Pak se učitel řídí posouzením práce žáka v souladu se zásadami článku 7.3.1. tohoto Řádu školy.

 

 

7.3.4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

            Podklady pro hodnocení získává učitel zejména těmito metodami:

  1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka
  2. soustavným sledováním výkonů žáka
  3. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy
  4. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami v souladu se ŠVP
  5. analýzou výsledků různých činností žáka
  6. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky odborných institucí (PPP, SPC aj.)
  7. rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka
  8. učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací oznámí žákovi do 3 dnů
  9. kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích
  10. termín čtvrtletní písemné zkoušky prokonzultuje učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru
  11. učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka

 

7.4. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

     Komisionální zkoušky (včetně opravných zkoušek) probíhají v souladu s § 22 vyhlášky č.48/2005 Sb.

 1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
 2. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
  1. předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
  2. zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
  3. přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací soustavy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
 4. O přezkoušen se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace školy.
 5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
 6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
 7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
 8. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
 9. Pro složení komise pro opravnou zkoušku platí obdobě ustanovení jako pro komisi provádějící komisionální přezkoušení.
 10. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku (tj. do 31.srpna) v termínu stanoveném ředitelem školy.
 11. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15.září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

 

7.5. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou hodnoceni v souladu s jejich individuálním vzdělávacím plánem s ohledem na jejich specifické schopnosti a možnosti.

 

 

8.1 Vzdělávání v případě výskytu nákazy COVID –19

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo      z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Žáci, kteří se budou distančně vzdělávat, budou hodnoceni. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

 

8.2 Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID–19

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

-příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy, a to v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce

-příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka, pak je nutné oznámit tuto skutečnost zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu:

-příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení:
 2. Tento řád je závazný pro všechny žáky a pracovníky školy. Každý třídní učitel je povinen zabezpečit vyvěšení jednoho výtisku ve třídě.
 3. Každá nová změna musí být přijata pedagogickou radou a školskou radou.
 4. Rodiče svým podpisem berou na vědomí řád školy, budou vést své děti k jeho plnění a zavazují se, v případě prokázané škody, způsobené škole nebo jinému žáku školy, k jejímu uhrazení (pokud nebude činností žáka spáchán přestupek nebo trestný čin).

 

 

Ve Stonavě, dne 30.6.2005                                                  

Ve Stonavě dne 2. 9. 2013 (úpravy) 

Ve Stonavě dne 1.9.2020 ( úpravy)                                                                                                 

 

……………………………………                                       ………………………………….

Mgr. Marcela Gabrhelová                                                                 Mgr. Milada Heimerová

        vedoucí zařízení                                                                              ředitelka školy

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *