VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vnitřní řád Školní jídelny, která je součástí Základní školy a Mateřské školy Stonava, Stonava 825, 735 34 Stonava, vychází z § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Vnitřní řád školní jídelny vydává vedoucí školní jídelny.

1. Úvod

Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy Stonava. Zabezpečuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců školy a cizích strávníků.

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 1. Právo na stravování ve školní jídelně mají děti a žáci v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanci v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti.
 2. Děti MŠ mají nárok odebrat jeden oběd, jedno předcházející a na jedno navazující doplňkové jídlo a celodenní pitný režim pokud je dítě vzděláváno ve třídě s celodenním provozem. A žáci ZŠ mají nárok na jeden dotovaný oběd.
 3. Dětem MŠ a žákům ZŠ se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení (§122 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění). Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování má žák nárok odebrat školní stravování pouze ve dnech školního vyučování a první den neplánované nepřítomnosti (do jídlonosiče), ostatní dny je nutno odhlásit a není možné stravu odebírat. Výdej jídel pro cizí strávníky je možný pouze v jídelně do jídlonosiče.
 4. Ke stravování se zájemci přihlašují každý školní rok v kanceláři vedoucí školní jídelny vyplněním přihlášky. Trvalé odhlášení ze stravování se realizuje u vedoucí ŠJ vyplněním odhlášky.
 5. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele školy.
 6. Ve školní jídelně mají žáci zakázáno používat mobilní telefony.
 7. Strávníci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem školní jídelny.

3. Provoz a vnitřní režim

 1. Přihlašování a odhlašování stravy v průběhu školního roku je možné provádět nejpozději do 13.00 hodin předchozího pracovního dne a to přes informační systém školy e- strava, případně přímo v kanceláři vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 606745778.
  1. Školní jídelna je v provozu po celý školní rok. V době školních prázdnin lze provoz přerušit z provozních důvodů a z důvodu nedostatečného zájmu o stravování. Oznámení o přerušení provozu bude vyvěšeno v prostorách jídelny s dostatečným časovým předstihem.

3.              Výdej obědů: cizí strávníci:           10.30 -11.30 hod.,

rodiče první den nemoci dítěte:              11.00 -11.30 hod

Výdej MŠ: přesnídávka: 8:30h

oběd: 11:30h

svačina: 14:30h

 • Cizí strávníci vstupují do školní jídelny hlavním vchodem. Výdej obědů probíhá ve stanovené době v jídelně pro cizí strávníky.
  • Žáci přichází do školní jídelny spojovací chodbou z prostoru školy po skončení vyučování. Tašky si odkládají ve svojí šatně a následně se seřadí před vstupem do jídelny. Po vydání stravy se usadí na volná místa. Při konzumaci stravy zachovávají pravidla slušného stolování, udržují pořádek a čistotu. Použité nádobí a příbory odkládají u okénka pro použité nádobí. Po opuštění jídelny odchází do šatny a ihned opouští budovu školy.
  • Teplé pokrmy se ve školní jídelně podávají bezprostředně po výrobě, nejdéle však 4 hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy (§ 25 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění). Strávníci, kteří odebírají obědy do jídlonosičů, jsou upozorněni viditelnou vývěskou, že jídlo je určeno k přímé spotřebě.
  • Stravné se hradí ve výši odpovídající počtu stravovacích dnů v daném měsíci násobených cenou oběda. Cena oběda je stanovena pro danou kategorii strávníka a školní rok. Na začátku každého dalšího měsíce se bude platit stravné dle stravovacích dnů po odečtu odhlášených obědů za uplynulý měsíc. Platba za stravné se provádí inkasem nebo v hotovosti. Stravné se vybírá zpětně. Nedodržení termínu platby může být důvodem k ukončení stravování ve školní jídelně.
  • Při účasti žáků na hromadných akcích školy (výlety, exkurze, kurzy, aj.), jejíž doba trvání přesahuje časový rozpis výdeje obědů, se obědy odhlašují nejpozději do 13 hod. předešlého dne před odjezdem na akci – o termínu konání akce informuje pedagog vedoucí školní jídelny a předá jí seznam žáků, kteří se akce účastní.
  • Jídelníček sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá vedoucí školní jídelny na základě závazných pravidel.
  • Jídelníček na následující týden je vyvěšován vždy nejpozději v pátek ve školní jídelně, v mateřské škole, na webových stránkách školy a v informačním systému.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. V prostorách školní jídelny se děti a žáci chovají ohleduplně, řídí se pokyny pedagogů a pracovníků jídelny.
 2. Pro maximální zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stravování je po dobu výdeje jídel zajištěn v jídelně pedagogický dohled.
 3. Pedagogický dohled odpovídá za pořádek v prostorách školní jídelny, žáky nenutí násilně do jídla, sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování, dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků.Koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků, dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.), okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků.Pedagogický dohled zajišťuje zamezení vstupu do školní jídelny osobám, které se zde nestravují.Případný úraz či nevolnost hlásí strávník pedagogickému dohledu.Do prostoru školní jídelny není povolen přístup osobám, které se zde nestravují.
 4. Pedagogický pracovník při výkonu dohledu dbá o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a dětí a jejich ochranu před sociálně patologickými jevy.

5. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany žáků a dětí

 • Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.
 • V prostorách školní jídelny se žáci a děti chovají tak, aby nedošlo ke škodě na majetku jídelny.
 • Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně pedagogickému dohledu ve školní jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny.
 • Škodu, která byla způsobena neúmyslně, strávník nehradí.Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen uhradit.

Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1.9.2022

V Stonavě 1.9.2022                                                             Michala Himlarová

Vedoucí školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Stonava

IČ: 646 28 531

4/ přihlašování a odhlašování obědů se provádí vždy 1 den předem do 13:00 hod. přes aplikaci e-strava pokud je předem známá nepřítomnost dítěte nebo na email jidelnalnastonava@volny.cz u vedoucí ŠJ, telefonicky na čísle: 606745778.

Neodhlášené a neodebrané obědy propadají bez náhrady, navíc je nutno doplatit režijní náklady do

plné ceny oběda.

Neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka (strávníka)ve škole je od 2.dne nemoci účtován poplatek

Režijní náklady na jeden oběd pro dítě jsou stanoveny:          Žáci ZŠ 7-10let 40,-Kč

Žáci ZŠ 11-14 let 39,-Kč

Žáci ZŠ 15 a více let 39,-Kč

5/ způsob a termín placení stravného Placení stravného v hotovosti

 • placení stravného v hotovosti probíhá vždy poslední dva dny v měsíci a 1. den následujícího měsíce v kanceláři vedoucí ŠJ nebo na sekretariátu školy ZŠ Dolany

Placení stravného přes účet

 • tato forma úhrady se provádí na základě inkasa na určený účet podle daných pravidel
 • platba je prováděná zpětně k 15. dni následujícího měsíce za předchozí měsíc

-rodiče si v internetovém bankovnictví nastaví svolení k inkasu ve výši 1200 Kč na účet číslo: 123-4896050227/0100 a následně přinesou potvrzení vedoucí ŠJ, aby to toto mohla dále navést do programu. Inkaso se vztahuje zpětně za stravu k 15. dni v měsíci.

Hotovostní placení stravného

I nadále zůstává samozřejmě možnost vrácení hotově u vedoucí jídelny. Vyúčtování stravného

Při nezaplacení či nedoplatku stravného bude na tuto skutečnost strávník upozorněn, pokud situace nebude vyřešena, bude strávníkovi odhlášena strava.

6/ Dietní stravování

-dietní stravování školní jídelna neposkytuje. Strávníkům, jejichž zdravotní stav vyžaduje podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost stravovat se s omezením podle dietního režimu je umožněná konzumace vlastní stravy.

-dietní stravu donesenou rodiči, lze ohřívat a vydávat na základě podepsané smlouvy o individuálním stravování

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství

nebo násilí

1/ strávníci-žáci jsou povinni řídit se pokyny uvedenými v tomto řádu, pokyny ped.pracovnic a pracovnice ŠJ v ZŠ

2/ ped.pracovnice mají povinnost zajistit předcházení úrazům, úraz nebo nevolnost dítěte řeší ped.pracovnice

3/ pracovnice ŠJ v ZŠ a ped.pracovnice dohlížejí na dodržování pravidel pro slušné stolování, pro dodržování hygienických zásad a kulturně-stravovacích návyků

4/ žáci (strávníci) mají právo na ochranu zdraví, ochranu před fyzickým a psychickým násilím, projevy rasismu, xenofobie a šikany a nedbalým zacházením, nevnáší návykové látky

5/pedagogický pracovník při výkonu dohledu dbá o zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví a jejich ochranu před sociálně patologickými jevy

IV. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany žáků (strávníků)

1/ žáci (strávníci) jsou povinny se chovat k majetku školy a výdejny ohleduplně

2/ v případě úmyslně způsobené škody je povinen zákonný zástupce dítěte škodu uhradit neboje povinen zajistit opravu

CENY STRAVNÉHO PRO ŽÁKY (STRÁVNÍKY)

NA SKOLNI ROK 2022/2023

Žák (strávník) v ZŠ je podle vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování, zařazeno do věkové skupiny podle dosaženého věku v daném školním roce. Jako školní rok je započítáno období od 1. 9. 2022 do 31. 8 2023.

Kalkulace cen byla provedena podle Finančních limitů na nákup potravin podle Přílohy č. 2 k vyhlášce MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování. (včetně nápojů – pitný režim )

Žáci ZŠ 7-10let 30,-Kč

Žáci ZŠ ll-14iet 31,-Kč

Žáci ZŠ 15 a více let 32,-Kč

Zaměstnanci školy 46,-Kč

Svačiny ZŠ 11-15 let 20,-Kč

Stravování pro žáky je dotované státem. Žák má nárok na stravování, pouze pokud je přítomno v ZŠ. První den neplánované nepřítomnosti žáka v ZŠ, můžete jídlo odebrat přímo v ZŠ

do vlastního jídlonosiče. Ostatní dny nepřítomnosti dítěte v ZŠ odhlašujte pomocí e-stravy do 13h, u vedoucí školní

jídelny do 13:00 hod. na následující den na tel. čísle 606 745 778 nebo na emailové adrese jidelnastonava@volny.cz Pokud platíte inkasem, upravte si nastavení limitu na platbu 1.200,-/za strávníka.

Ve Stonavě 1.9.2022                                                                    Michala Himlarová

Vedoucí školní jídelny